HÀNG THẬT, HÀNG GIẢ, KHIẾU NẠI.
NHẬN TIỀN HOA HỒNG, TIỀN THƯỞNG.
THẮC MẮC VỀ SẢN PHẨM KHÁC CỦA CÔNG TY NEW IMAGE.
CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG, HOA HỒNG, THEO QUY TẮC CỦA NEW IMAGE.
THỜI GIAN LÀM VIỆC, HOẠT ĐỘNG CÔNG TY.