New Image Vietnam

THÔNG BÁO V/v Mở lại mã số (ID) cho Nhà phân phối
 • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
 • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở lại mã số (ID) cho các NPP kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017, bao gồm 09 (chín) NPP có tên và ID lần lượt tương ứng như sau:

 1. NGUYỄN CHÍ TRUNG                         ID: 1447484
 2. VÕ TẤN NGỌC                                    ID: 1476668
 3. NGUYỄN CHÍ TÂM                             ID: 1447246
 4. LÊ THỊ CẨM SEN                                 ID: 1456580
 5. NGUYỄN THỊ BẨN                              ID: 1474134
 6. HÀ NGỌC TRÂM                                 ID: 1451722
 7. NGUYỄN THỊ MINH LỆ                      ID: 1457312
 8. NGUYỄN THỊ KIM ÂN                        ID: 1461227
 9. LÊ XUÂN BAN                                    ID: 1476801

Lý do: Vụ việc bán phá giá mà các NPP trên có liên quan đã được giải quyết xong.

Điều 2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và các NPP liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.