New Image Vietnam

THÔNG BÁO Về việc mở lại mã số (ID) cho Nhà phân phối
  • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
  • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

THÔNG BÁO:

1. Mở lại mã số (ID) kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 cho các NPP:

- NGUYỄN THỊ TỐ TRÂM (ID 1395112)

- NGUYỄN THỊ HÀ (ID 1483109)

- LÊ THỊ CẨM NHUNG (ID 1396208)

- NGUYỄN THỊ VÂN (ID 1489016)

Lý do: Vụ việc bán phá giá mà các NPP trên có liên quan đã được giải quyết xong.

2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và các NPP liên quan phối hợp thực hiện thông báo này.

Trân trọng.