New Image Vietnam

QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý Nhà phân phối vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty
  • Căn cứ Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
  • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý NPP LẠI HỒNG NGẠN (ID 1400849) và NPP PHẠM THỊ HỒNG (ID 1405856) vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty.

Lý do: Vi phạm quy tắc vợ chồng có chung mã số (ID) duy nhất.

Hình thức xử lý:

  1. Khóa mã số ID 1400849 và đình chỉ mọi hoạt động của NPP LẠI HỒNG NGẠN (không được: tham gia tập huấn, hội nghị – hội thảo, vinh danh Đại hội, du lịch, hưởng khuyến mại… ) trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày 29/12/2017 đến hết ngày 28/02/2018. 
  2. Hủy bỏ mã số ID 1405856 của NPP PHẠM THỊ HỒNG kể từ ngày 29/12/2017.

Điều 2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và NPP liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.