New Image Vietnam

QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý Nhà phân phối vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

  • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
  • Căn cứ Bản tường trình của Nhà phân phối (NPP) Nguyễn Thụy Thảo Nguyên;
  • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý NPP Nguyễn Thụy Thảo Nguyên (ID 1489010).

Hình thức xử lý: Khóa mã số hoạt động ID 1489010 của NPP Nguyễn Thụy Thảo Nguyên trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày 21/12/2017 đến hết ngày 20/03/2018.

Lý do: Bán phá giá sản phẩm Alpha Lipid Lifeline.

Trong thời gian thi hành quyết định này, Bà Nguyễn Thụy Thảo Nguyên không được mua hàng, không được bảo trợ, không được tham gia bất kỳ buổi hội nghị nào của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam.

Điều 2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và Bà Nguyễn Thụy Thảo Nguyên có trách nhiệm thi hành quyết định này.