New Image Vietnam

QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý Nhà phân phối vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty
  • Căn cứ Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
  • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý NPP PHÍ THỊ XUÂN LIỄU (ID 1489145) vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty.

Lý do: Cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về tác dụng sản phẩm.

Hình thức xử lý: Khóa mã số hoạt động ID 1489145 và đình chỉ sự tham gia của NPP PHÍ THỊ XUÂN LIỄU trong mọi hoạt động mà Công ty tổ chức (Noel party, Du lịch, Vinh danh, Đại hội) trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày 16/12/2017 đến hết ngày 15/02/2018.

Điều 2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và các NPP liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.