New Image Vietnam

QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý Nhà phân phối vi phậm Quy tắc hoạt động của Công ty
  • Căn cứ Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
  • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý NPP HÀ QUỐC NAM (ID 1447243) vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty.

Lý do: Thực hiện hành vi bán phá giá sản phẩm Alpha Lipid Lifeline.

Hình thức xử lý: Đình chỉ mọi hoạt động có sự tham gia của NPP HÀ QUỐC NAM (Đăng ký du lịch, vinh danh trong Đại hội…) và khóa mã số hoạt động ID 1447243 trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 01/01/2018.

Điều 2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và các NPP liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.