New Image Vietnam

QUYẾT ĐỊNH V/V XỬ LÝ NHÀ PHÂN PHỐI VI PHẠM QUY TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
  • Căn cứ Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
  • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý NPP NGUYỄN THỊ KIM ANH (ID 1354521), LÊ THỊ MỸ (ID 1424451) và TRẦN THỊ HÀ (ID 1464768) vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty.

Lý do: Thực hiện hành vi bán phá giá sản phẩm Alpha Lipid Lifeline.

Hình thức xử lý:

- Khóa mã số hoạt động (ID 1354521) NGUYỄN THỊ KIM ANH và (ID 1424451) LÊ THỊ MỸ trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày 19/9/2017 đến hết ngày 19/11/2017.

- Khóa mã số hoạt động (ID 1464768) TRẦN THỊ HÀ trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày 22/9/2017 đến hết ngày 22/11/2017.

Điều 2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và các NPP liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.


Album ảnh